మితృలందరికి స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు  రచించిన లలితగీతం. జయ జయ జయ ప్రియ భారత telugu community news happy independence day జనయిత్రీ దివ్యధాత్రి జయ జయ జయ శత సహస్త్ర నరనారీ హృదయనేత్రి ||| జయ జయ జయ |||
జయ జయ సశ్యామల సుశ్యామల చలచ్ఛేలాంచల జయ వసంత కుసుమ లతా చలిత లలిత చూర్ణకుంతల జయ మదీయ హృదయశయ లక్షారుణ పద యుగళ ||| జయ జయ జయ ||| జయ దిశాంత గత శకుంత దివ్యగాన పరిశోధన జయ గాయక వైతాళిక కల విశాల పద విహరిణి జయ మదీయ మధుర గేయ చుంబిత సుందర చరణ ||| జయ జయ జయ |||